Notice

Vacancy Announcement #007525

Published Date: Feb 24, 2021

Vacancy Announcement #007523/09/2021

Published Date: Feb 24, 2021

Result Published #007440/01/2021

Published Date: Jan 15, 2021
Please click on here for Evaluation Sheet .  

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

Published Date: Jan 10, 2021
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०९/२६)     आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको लागि कम्प्युटर खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इजाजत फर्महरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 04/AMDA/AIHS/ 2077/078) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा आइपुग्ने गरि गोप्य शिलवन्दी वोलपत्र आवहान गरिएको छ

Vacancy Announcement #007440/01/2021

Published Date: Dec 31, 2020

Notice_Selection of Bidder

Published Date: Dec 21, 2020

Tender Notice #008/AMDA/MCHP/2020

Published Date: Nov 13, 2020
                          Attachments# Sn File Name Caption Action 1 Terms and Condition Terms and Condition Download

Entrance Exam Result 2077

Published Date: Oct 20, 2020

Result Published #007322/07/2077/78

Published Date: Oct 19, 2020

Re-Tender Notice #007339/AMDA/AH/207778

Published Date: Oct 16, 2020
                          Attachments# Sn File Name Caption Action 1 Terms and Condition_AMDA 7339 Terms and Condition Download

Result Published #007260/06/2020

Published Date: Oct 05, 2020

Tender Notice #007314/AMDA/AH/207778

Published Date: Oct 02, 2020
Attachments# Sn File Name Caption Action 1 Terms and Condition_AMDA 7314 Terms and Condition Download

Result_Shortlisting #007260/06/2077/78

Published Date: Oct 02, 2020
 

Result Published #007248/05/2020

Published Date: Sep 28, 2020

Result_Shortlisting #007248/05/2020

Published Date: Sep 25, 2020

Tender Notice #007244/AMDA/CO/207778

Published Date: Sep 16, 2020
Attachments# Sn File Name Caption Action 1 Terms and Condition_AMDA 7244 Terms and Condition Download 2 e-Bidding Application_Vendor Manual Vendor Module Manual Download

Vacancy Announcement #01/7248

Published Date: Sep 17, 2020

Quotation Notice #007223/AMDA/CO/207778

Published Date: Sep 06, 2020
  Attachments# File Name Caption Action Office Equipment Electronic Office Equipment (Excel) Download

Result Published #7169/04/2020

Published Date: Sep 01, 2020
Results 323: You are at page 10 of 13
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107
google map
Scan Google map