Siddhartha Children and Women Hospital

Notice

Notice for Sealed Quotation_Electric Distributor Control Panel_SCWH,Butwal

Published Date: Jun 28, 2024
Attachments # S.N. Title File Type Action 1 Quotation of Main Distributor Control Panel Bord Pdf View 2 Quotation of Installation of Main Distributor Control Panel Bord Pdf View

Notice for Sealed Quotation_Ventilator_SCWH Butwal

Published Date: Jun 24, 2024
Attachments# S.N. Title File Type Action 1 Quotation Form Image(jpg) View

Notice for Quotation_Medical Equipment for Siddhartha Children and Women Hospital

Published Date: Nov 28, 2022
  AMDA – Nepal Siddhartha Children and Women    Hospital,                    Butwal, Rupandehi   Phone No.: 071 - 502101 / 502097   E-mail: scwh.butwal@amda.org.np   SUPPLIERS' PROFILE         Name of Company / Firm: ………………………..………………………………………………..     Company/Firm Registration No: ………………………………………….……………………….     Address: ………………………………………….…………..……………………………………     Phone No. : ………………….……………… Fax No.: ………………………………………….     E-mail: …………………………………………..…………………………………………………     Web site: …………………………………………………………………………………………     Type of Transaction: Retailer/Stockiest/Supplier/Manufacturer Others (specify)……………………………………………………   Mailing Address: ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….   VAT/PAN No: ……………………………………………………………   Validity/Expiry of PAN/VAT Certificate: …………………..……………       I/We confirm

0122/AMDA/SCWH/207980

Published Date: Aug 26, 2022
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९।०५।१०)   आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलका लागी आ.व.२०७९।८० मा प्रयोजन हुने बेड हेड प्यानल, मेडिकल ग्यास आउटलेट ईत्यादी सरसामानहरू खरिद गर्नु पर्ने भएकोले  ईजाजत  प्राप्त ईच्छुक आपूर्तिकर्ता, कंम्पनिहरुबाट यो सूचना (सूचना नं. 0122/AMDA SCWH/207980)

0025/AMDA/SCWH/207980

Published Date: Aug 23, 2022
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको म्याद थपको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९।०५।०७)   आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलका लागी आ.व.२०७९।८० मा प्रयोजन हुने औषधी, सर्जिकल, केमिकल, प्रिन्टिङ्ग, स्टेसनरी, मेडिकल अक्सिजन ईत्यादी सरसामानहरू खरिद गर्नु पर्ने भएकोले  ईजाजत  प्राप्त ईच्छुक आपूर्तिकर्ता, कंम्पनिहरुबाट यो सूचना (सूचना

0025/AMDA/SCWH/207980

Published Date: Aug 08, 2022
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९।०४।२३)   आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलका लागी आ.व.२०७९।८० मा प्रयोजन हुने औषधी, सर्जिकल, केमिकल, प्रिन्टिङ्ग, स्टेसनरी, मेडिकल अक्सिजन ईत्यादी सरसामानहरू खरिद गर्नु पर्ने भएकोले  ईजाजत  प्राप्त ईच्छुक आपूर्तिकर्ता, कंम्पनिहरुबाट यो सूचना (सूचना नं. 0025/AMDA

00401/AMDA/SCWH/ER-Renovation_2078_79

Published Date: Jan 24, 2022
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित मितिः२०७८।१०।१०) आम्दा नेपाल सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवलको आकश्मिक कक्ष निर्माण तथा मरमत गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त निर्माणब्यबसायिहरुबाट यो सुचना ‍(सुचना नं 00401/AMDA/SCWH/ER Renovation/2078_079) प्रकाशित भएको मितीले १० दिन भित्र तोकिएको शर्त वा अधिनमा रही आम्दा

00373/AMDA/SCWH/ER Renovationa_2078_79

Published Date: Jan 02, 2022
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८।०९।१८) आम्दा नेपाल सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवलको आकश्मिक कक्ष निर्माण तथा मरमत गर्नु पर्ने भएकोले  इच्छुक इजाजत प्राप्त निर्माण ब्यबसायिहरुबाट यो सुचना ‍(सुचना नं 00373/AMDA/SCWH/ER Renovation/2078_079) प्रकाशित भएको मितीले १५ दिन भित्र तोकिएको शर्त वा

00346_AMDA/SCWH_Road Construction_2078_79

Published Date: Dec 22, 2021
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८।०९।०७)   आम्दा नेपाल सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवलमा बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नं. ७ र सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवलको  सहयोगमा अस्पताल हातामा “भित्रि सडकमा इन्टरलक ब्लक लगाउने तथा सडक मर्मत” गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत

00349/AMDA/SCWH/Tender for Tile Work_2078_79

Published Date: Dec 23, 2021
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( दोश्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७८।०९।०८)   आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवललार्इ तपशिलमा उल्ल्खित वस्तु / सेवा आवश्यक भर्इ खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त निर्माण ब्यबसायी/कम्पनीबाट यो सुचना ‍(सुचना नं.00349/AMDA/SCWH/2078_079) प्रकाशित भएको मितीले सात दिन

00325_Tender Notice_Laying Tile Work_AMDA/SCWH

Published Date: Dec 14, 2021
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८।०८।२८)   आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवललार्इ तपशिलमा उल्ल्खित वस्तु / सेवा आवश्यक भर्इ खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त कम्पनीको विक्रेता /आपुर्तिकर्ताहरुबाट यो सुचना ‍(सुचना नं. 00325/AMDA/SCWH/2078_079) प्रकाशित भएको मितीले

246_Tender Notice for Medical Gas Pipeline System_AMDASCWH_207879

Published Date: Nov 25, 2021
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८।०८।०९)   आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवललार्इ तपशिलमा उल्ल्खित वस्तु / सेवा आवश्यक भर्इ खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त कम्पनीको विक्रेता /आपुर्तिकर्ताहरुबाट यो सुचना ‍(सुचना नं 246/AMDA/SCWH/2078_079) प्रकाशित भएको मितीले

231_Notice_oxygen Gas Outlet_SCWH

Published Date: Nov 17, 2021
मितिः२०७८।०८।०१  सूचना     यस अस्पतालको अक्सिजन पाईप लाईनको लागी मेडिकल ग्यास आउटलेट ( फ्लोमिटर ) १२ थान आवश्यक परेकोले ईच्छुक सप्लयार्स, बिक्रेताहरुले यो सूचनाको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन यो सूचना ( सूचना नं. २३१।०७८।७९ ) प्रकाशित गरिएको छ ।                                                               ध्रुब प्रसाद श्रेष्ठ     प्रशासक    

008_Tender Notice_Security Guard/Helper_SCWH/207879

Published Date: Jul 27, 2021
शिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८।०४।११ ) सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पतालको लागी केही सुरक्षा गार्ड र सरसफाई गर्ने  कर्मचारी आवश्यक भएकोले सम्बन्धित निकायबाट ईजाजत प्राप्त इच्छुक सेक्युरिटि कंम्पनि तथा जनशक्ति आपूर्तिकर्ताहरुबाट शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्नको लागि यो सूचना (सूचना नं. 008/AMDA/SCWH/207879) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन

Vaccancy Announcement_MO_Staff Nurse_103( SCWH)

Published Date: Mar 18, 2021
पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना [VAC No. 00408-_077/78]   आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवल अन्तरगत निम्न पद खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका  ईच्छुक नेपाली नागरिकले मिति २०७७।१२।११ गते भित्र योग्यताको प्रमाणपत्रहरू सहित आवेदन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रितपूर्वक प्राप्त आवेदनहरूको लिखित, अन्तरवार्ता, सिप परिक्षण लगायतको

Aution Notice_00731_20770312_SCWH_207677

Published Date: Jun 26, 2020
आम्दा नेपाल                                                                 सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल                                            बुटवल, रुपन्देही पुराना सामान लिलाम विक्रि सम्बन्धि सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७।०३।१२) आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको हाता भित्र रहेको पूराना फलामका ८३ थान सामानहरु (मेडिकल उपकरण, फर्निचर तथा जेनेरेटर आदी) जे जस्तो अवस्थामा रहेका छन सोही अवस्थामा शिलबन्दी  माध्यमबाट लिलाम बिक्रि

00285 Tender Notice/AMDA/SCWH/2020

Published Date: Jan 16, 2020
आम्दा नेपाल                                                          सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल                               बुटवल, रुपन्देही                                                             (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६।१०।०२) आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  प्रयोजनकोलागी आ.व.२०७६।७७ को

00254/AMDA/SCWH/207677

Published Date: Dec 31, 2019
                                                         आम्दा नेपाल                                                              सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल                                              बुटवल, रुपन्देही                                                               (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०९।१५) आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  प्रयोजनकोलागी

Vac no 00158_20760609_103_SCWH

Published Date: Sep 26, 2019
  पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना [VAC No. 00158_076/77]   आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवल अन्तरगत निम्न पद खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका र्इच्छुक नेपाली नागरिकले मिति २०७६।०६।१५ गते भित्र योग्यताको प्रमाणपत्रहरू सहित निवेदन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रितपूर्वक प्राप्त निवेदकहरूको लिखित, अन्तरवार्ता, सिप परिक्षण लगायतको

00889_SCWH Tender Documents_Medicine_2076.77

Published Date: Jul 01, 2019
आम्दा नेपाल                                                              सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल                                              बुटवल, रुपन्देही शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५।०३।०९) आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलका लागी आ.व.२०७६।०७७ को लागी स्विकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तरगत तपशिल बमोजिमको औषधी, सर्जिकल केमिकल, स्टेसनरी, अक्सिजन तथा अन्य सामानहरु शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा खरिक गर्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित

00889_SCWH Tender Documents_Medicine_2076.77

Published Date: Jul 01, 2019
आम्दा नेपाल                                                              सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल                                              बुटवल, रुपन्देही शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५।०३।०९) आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलका लागी आ.व.२०७६।०७७ को लागी स्विकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तरगत तपशिल बमोजिमको औषधी, सर्जिकल केमिकल, स्टेसनरी, अक्सिजन तथा अन्य सामानहरु शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा खरिक गर्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित

00889_SCWH Tender Documents_Medicine_2076.77

Published Date: Jul 01, 2019
आम्दा नेपाल                                                              सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल                                              बुटवल, रुपन्देही शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५।०३।०९) आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलका लागी आ.व.२०७६।०७७ को लागी स्विकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तरगत तपशिल बमोजिमको औषधी, सर्जिकल केमिकल, स्टेसनरी, अक्सिजन तथा अन्य सामानहरु शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा खरिक गर्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित

00853/AMDA/SCWH/2019_Security Tender Notice

Published Date: Jun 10, 2019
आम्दा नेपाल सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवल शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०२।२३   सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पतालको लागी सुरक्षा गार्ड र सरसफाई कर्मचारी आवश्यक भएकोले सम्बन्धित निकायबाट ईजाजत प्राप्त इच्छुक सेक्युरिटि कंम्पनि तथा जनशक्ति आपूर्तिकर्ताहरुबाट शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्नको लागि यो सूचना (सूचना नं. 00853/AMDA/SCWH/2019 ) प्रकाशित भएको

00821/AMDA/SCWH/2019

Published Date: May 23, 2019
आम्दा नेपाल सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवल शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०२।०९     सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पतालले चालु आ.व. २०७५।७६ को लागी प्रसुति भवनको छतमा ट्स निर्माण कार्य निम्न बमोजिम गराउनु पर्ने भएकोले सम्बन्धित निकायबाट ईजाजत प्राप्त इच्छुक निर्माण ब्यवसायीहरुबाट शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्नको लागि यो सूचना (सूचना
Results 27: You are at page 1 of 2
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map