Siddhartha Children and Women Hospital

 
Published Date: Jul 01, 2019
Expiry Date: Jul 08, 2019

आम्दा नेपाल                                                              सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल                                              बुटवल, रुपन्देही
शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५।०३।०९)
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलका लागी आ.व.२०७६।०७७ को लागी स्विकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तरगत तपशिल बमोजिमको औषधी, सर्जिकल केमिकल, स्टेसनरी, अक्सिजन तथा अन्य सामानहरु शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा खरिक गर्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित निकायबाट ईजाजत प्राप्त  ईच्छुक ब्यबसायीहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी पेश गर्नको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।  
 
सि.नं. टेण्डर नं. सामानको नाम कार्य स्थल कैफितय
८८९।०७६।०७७ औषधि, केमिकल, सर्जिकल, स्टेशनरी, प्रिन्टिङ्ग, अक्सिजन तथा अन्य सामानहरु बुटवल - ७  
 
नोटः स्थानिय बजारलाई ग्राह्यता दिईने
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवल      - ७, फोनः०७१-५०२०९७                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attachments#
00889_Tender Documents_Medicine_2076.77.pdf (11654 KB) Download
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
google map
Scan Google map