Siddhartha Children and Women Hospital

Published Date: Jan 16, 2020
आम्दा नेपाल                                                         
सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल                              
बुटवल, रुपन्देही                                                            
(दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६।१०।०२)

आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  प्रयोजनकोलागी आ.व.२०७६।७७ को निमित्त डेस्कटप कम्युटर थान - ६ तथा ल्यापटप थान – ३ खरिद गर्नु पर्ने भएकोले  ईजाजत  प्राप्त ईच्छुक आपूर्तिकर्ता, कंम्पनिहरुबाट यो सूचना (सूचना नं. 00285/AMDA SCWH/2076-77) प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलमा आईपुग्ने गरी शिलबन्दी बोलपत्र आब्हान गरिएको छ । यस सचूना सम्बन्धि बिस्तृत  जानकारीको लागी आम्दा नेपालको वेभसाईट www.amda.org.np वा निम्न  ठेगानामा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।
 
 
                                                                                                                                                                                                आम्दा नेपाल
                                                                                                                                                                            सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवल                                                                                                                                                                                                                        फोन नं. ०७१-५०२१०१,५०२०९७                                                                                                                                                                                                                                     ई-मेल ; scwh.butwal@amda.org.np
 
 
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np