AMDA Hospital

 

Notice

Tender Notice of Medicine_Lab_Printing and Stationery Supplies for FY 2080-81

Published Date: Sep 02, 2023
शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!! )प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०५/१६)   आम्दा नेपाल अर्न्तगत सञ्चालित आम्दा अस्पताल, दमकलाई तपशिलमा उल्लेखित वस्तु/सेवा आवश्यक भई खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त कम्पनिको अधिकारिक विक्रेता/आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 002/AMDA/AH/2080_081) प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र तोकिएको शर्त अधिनमा रही आम्दा नेपालको वेभसाइट https://amda.org.np/ मा

Tender Notice-Automated Hematology Analyzer and Biochemestry Analyzer

Published Date: Sep 03, 2023
शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!! ) प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०५/१७)   आम्दा नेपाल अर्न्तगत सञ्चालित आम्दा अस्पताल, दमकलार्इ तपशिलमा उल्लेखित वस्तु/सेवा आवश्यक भर्इ खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त कम्पनिको अधिकारिक विक्रेता/आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 001/AMDA/AH/2080_081) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र तोकिएको शर्त अधिनमा रही  आम्दा अस्पताल दमकमा आइपुग्ने

Tender Notice_Sewage Treatment Plant 2nd Notice 2080

Published Date: Jun 02, 2023
Sewage Treatment Plant को शिलबन्दी बोलपत्र आवाहनको सूचना !!! (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०-०२-१९, ०२ जून २०२३)

Tender Notice Vehicle on Rent 2023

Published Date: May 24, 2023
सवारी साधन भाडामा लिनको लागी शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!  )प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०२/१०, २४ मइ  २०२३)

Tender Notice_Sewage Treatment Plant 2080

Published Date: May 24, 2023
शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Sewage Treatment Plant)) प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०२/१०, २४ मइ  २०२३)

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान for Sewage Treatment Plant

Published Date: Feb 23, 2023
आम्दा अस्पताल, दमकको शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना l प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/११/११, २३ फेवुअरी २०२३) आम्दा अस्पताल, दमकलाइ Sewage Treatment Plant आवश्यक भइ खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त सेवा प्रदायक आधिकारिक विक्रेता/आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 007/AMDA/AH/2079_080) प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र कम्पनिको पुर्ण विवरण सहित

मेडिकल उपकरण खरीद सम्बधी सूचना 006/AMDA/AH/2078_079

Published Date: Feb 08, 2023
शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ) प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/१०/२५, ०८ फेवुअरी २०२३)   आम्दा अस्पताल, दमकलाई  केही मेडिकल उपकरणहरू आवश्यक भई  खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त सेवा प्रदायक आधिकारिक विक्रेता/आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 006/AMDA/AH/2078_079) प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र कम्पनिको पुर्ण विवरण सहित प्रस्ताव पेश गर्नुहुन आव्हान

Oxygen Plant Installation 005/AMDA/AH/2079_080

Published Date: Jan 02, 2023
शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ) प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०९/१७, ०१  जनवरी २०२३)   आम्दा नेपाल/अस्पताल अर्न्तगत सञ्चालित आम्दा अस्पताल, दमकलार्इ अक्सिजन प्लान्ट पार्इपलाइन फिटिङ  कार्य आवश्यक भर्इ सेवा खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त सेवा प्रदायक अधिकारिक विक्रेता/आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 005/AMDA/AH/2079_080) प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र कम्पनिको पुर्ण

Tender Notice 04_Biochemistry Analyzer 2079_080

Published Date: Nov 30, 2022
 शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !  ) प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०८/१४, ३० नोभेम्वर २०२२)   आम्दा नेपाल/अस्पताल अर्न्तगत सञ्चालित आम्दा अस्पताल , दमकलाइ Fully Automated Biochemistry Analyzer आवश्यक भइ खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त सेवा प्रदायक अधिकारिक विक्रेता/आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 004/AMDA/AH/2079_080) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र कम्पनिको पुर्ण विवरण

Tender Notice of Medical Equipment (X-Ray Machine) 002/AMDA/AH/2079_80

Published Date: Sep 14, 2022
शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना for Medical Equipment (X-Ray Machine)  

Tender Notice AMDA/AH/MD/2079/80

Published Date: Aug 24, 2022
बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धि सुचना २०७९l०८० (आम्दा अस्पताल, दमक झापा  )

Tender Notice AMDA/AH/MD/2079_80

Published Date: Aug 24, 2022
बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धि सुचना २०७९l०८०

Tender Notice #003/AMDA/AH/2078_079

Published Date: Jan 28, 2022

Extension Notice #01/AMDA/AH/2078_79

Published Date: Oct 01, 2021

Tender Notice #001/AMDA/AH/2078_079

Published Date: Sep 18, 2021
  Attachments# Terms and Conditions_Tender_001_AMDA_AH_2078_079.pdf Tender Notice AMDA Hospital Download  

Tender Notice 01/AMDA/AH/2077/078

Published Date: Jul 20, 2020

Tender Notice #08/AMDA/AH/2076/2077

Published Date: Feb 02, 2020

वोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना (01/AMDA/AH/2076/077)

Published Date: Aug 04, 2019
    आम्दा अस्पताल, दमकको वोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६।०४।१७)   आम्दा नेपाल अर्न्तगत दमकमा सञ्चालित आम्दा अस्पताललाई तपशिल बमोजिमका मेडिकल उपकरणहरू आवश्यक भई खरिद गर्नुपर्ने भएकोले ईजाजत प्राप्त आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 01/AMDA/AH/2076/077) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन  भित्रमा निम्नानुसारको ठेगानामा आईपुग्ने गरि गोप्य शिलवन्दी वोलपत्र आब्हान गरिएको छ ।

वोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना (02/AMDA/AH/2076/077)

Published Date: Aug 04, 2019
  आम्दा अस्पताल, दमकको वोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६।०४।१७)     आम्दा अस्पताल, दमक झापाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ का निमित्त तपशिलमा उल्लेखित सामानहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकोले ईच्छुक फर्म/कम्पनी/आपूर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 02/AH/2076/077) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा तपशिल बमोजिमको ठेगानामा आईपुग्ने गरि गोप्य शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको छ ।
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
google map
Scan Google map