मितिः २०७५/१०/०४
 
 
सूचना
 
 
यस आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमक, झापा शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ को प्रविणता प्रमाण पत्र तह (नर्सिङ्ग/सामान्य चिकित्सा) र प्राविधिक एस.एल.सी. तह (अ.न.मी./सि.एम.ए./ल्याव सहायक) कोर्षमा अध्ययनरत प्रशिक्षार्थीहरूको हिउँदे विदा (Winter Vacation) मिति २०७५/१०/०६ गते देखि २०७५/१०/१९ गते सम्म हुने व्यहोरा सम्वन्धित सवै प्रशिक्षार्थीलाइ जानकारी गराइन्छ ।
 
 
 
 
 
प्रिन्सिपल
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ।