Published Date: Apr 17, 2019

म्याद थप गरिएको सूचना 

आम्दा नेपालले मिति २०७५।१२।२२ गते विभिन्न पदहरूको पदपूर्तिका निमित्त प्रकाशित सूचना (सूचना नं. ००६४१७/०५/२०१९) बमोजिम विज्ञापन नं. ०१/६४१७ को पद हेल्थ कोअर्डिनेटर र बिज्ञापन नं. ०३/६४१७ को पद फाइनान्स कन्ट्रोलरमा निर्धारित समयसिमा भित्र निर्धारित न्यूनतम योग्यता बमोजिम दरखास्त फारामहरू प्राप्त नभएकाले आम्दा नेपाल पदपूर्ति समितिको मिति २०७५।१२।२९ को निर्णयानुसार दरखास्त दिने म्याद मिति २०७६ बैशाख १३ (२६ अप्रिल २०१९) सम्म थप गरिएको व्यहोरा सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np