प्राविधिक एस.एल.सी. तर्फ अ.न.मी., सि.एम.ए. र ल्याव सहायक कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा २०७५ को परीक्षाफल प्रकाशित