वोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना

Publish Date: 2017-08-03

   वोलपत्र व्हान सम्वन्धि सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४।०४।२०)

म्दा अस्पताल, दमक झापाको लागि र्थिक वर्ष २०७४।०७५ का निमित्त तपशिलमा उल्लेखित सामानहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकोले र्इच्छुक फर्म/कम्पनी/पूर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 02/AH/2074/075) प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्रमा म्दा अस्पताल, दमकमा र्इपुग्ने गरि गोप्य शिलवन्दी वोलपत्र व्हान गरिएको छ । वोलपत्र फाराम तलको ठेगानावाट रू. २,०००।०० (अक्षरेपी रू. दुर्इ हजार मात्र) फिर्ता नहुने गरि खरिद गर्न सकिनेछ । 

 तपशिलः

१.औषधी तथा औषधीजन्य सामानहरू

२. सर्जिकलका सामानहरू

३. प्रयोगशालामा प्रयोग हुने ल्याव केमिकल तथा एक्सरेका सामानहरू

 सोधपुछ तथा थप जानकारीका लागि तलको ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोघ छ ।

 

म्दा अस्पताल              

दमक २, झापा

सम्पर्क नं. ०२३५८०१८६, ०२३५८००४६