सूचिदर्ताका लागी म्याद थप गरिएको सूचना

सूची दर्ताका लागि आव्हान

 (द्धितिय पटक प्रकाशित मितिः२०७४।०२।२२)

आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल/परियोजनाहरुका लागि आवश्यक वस्तु एवं सेवा आपूर्ति गर्न ईच्छुक, नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायकहरुलाई (005128/AMDA/Vendors/2074/75) मिति २०७४/०२/०७ गते प्रकाशित सूचिदर्ताको म्याद मिति २०७४/०२/२१ गते समाप्त भएकोमा प्राविधिक कारणवश मिति २०७४/०२/२६ गते सम्मका लागि थप गरेको व्यहोरा यसै सूचना द्धारा सबैमा अनुरोध गरिन्छ । 

 

आम्दा नेपाल

केन्द्रिय कार्यालय, गोकर्णेश्वर-६, काठमाडौ

फोन नं. ०१-४९१०२३५