दाेस्राे पटक शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना

Publish Date: 2017-05-16

 

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान

(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७४÷०२÷०२)

 

आम्दा नेपाल अर्न्तगत सञ्चालित आम्दा अस्पताल, दमकलार्इ २०० के.भि.ए. को ट्रान्सफरमर आवश्यक भर्इ खरिद गर्नुपर्ने  भएकोले र्इजाजत प्राप्त आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 06/AMDA/AH/2073/074) प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्रमा आम्दा अस्पताल, दमकमा आर्इ पुग्ने गरि गोप्य शिलवन्दी वोलपत्र आवहान गरिएको छ । वोलपत्र फाराम तलको ठेगानावाट रू.२०००.०० (अक्षरेपी रू. दुर्इ हजार  मात्र) फिर्ता नहुने गरि खरिद गर्न सकिनेछ । यस सूचना सम्वन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

आम्दा अस्पताल

दमक-२, झापा फोनः ०२३५८०१८६

र्इमेलः ah.damak@amda.org.np