Published Date: Apr 13, 2019
मिति २०७५।१२।२२ प्नकाशित सूचना (सूचना नं. ००६४१७/०५/२०१९) बमोजिम मिति २०७५।१२।३० मा लिइएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ ।
Attachments#
006425_Notice of Result_DO.jpg (339 KB) Download